FAUSTI DEA SL DRIVE EDITION – 20 NUMARA

Dea SL Drive edition” modelini sınırlı sayıda ve bir çift ikizler halinde üreterek, Fausti, İngiliz av tüfeklerinin en geleneksel olanını 20 numaralık versiyonuyla piyasaya sürdü: “sağ-sol” edilmiş sabit şoklar aynı gövdeden alınma ahşap kısımlar ve iki gerçek “klon” elde edebilmek amacıyla senkronize üretim.

İngilizce “drive” olarak adlandırılan sürek avı (battue- batü) Birleşik Krallık topraklarında XVIII ile XIX yüzyıllar arasında doğdu ve hemen “gerçek av” şeklinde tanımlanmaya başlandı. Bu tanımlama, kraliyet ailesi üyeleri ve asiller arasında bu av türünün ne kadar ilgi gördüğü hakkında bir ipucu veriyordu. Nitekim, centilmenlerin atıcılıktaki başarı ve yeteneklerini sergiledik-leri sürek avı giderek yaygınlaştı ve Avrupalı yüksek sınıflar arasında neredeyse yapılması zorunlu hale geldi. Bu av genelde sülün (ve daha nadir olsa da bazen İskoç kekliği ya da grouse) için yapılıyordu ve Britanya’nın kırsal kesimini tahmin edilenden daha fazla etkile-yerek alışkanlıklarını değiştirdi. Yıllar geçtikçe özel arazilerin, parkların av muhafızları ve bekçileri ile ekili alanların sahipleri, bu tip yaban hayvanları ve kuşlarına daha fazla yaşama ortamı sağlamak için çalılıkları, ağaçlık alanları ve bunları çevreleyen çitleri giderek çoğalttılar, buralara yetiştirdikleri sülünleri ve küçük kanatlı av hayvanlarını saldılar ve aynı zamanda bu hayvanları havadan ya da ka-radan avlayan yırtıcıları ellerinden geldiğince bu bölgelerden uzak tuttular. Böylelikle verimliliği de arttırarak mükemmel av bölgeleri yaratmış oldular.

Bu avlaklarda zamanla en iyi posta yerleri, dizilişler, teknikler geliştirildi. Avdan ziyade çoğu kez atış talimleri söz konusu oluyordu ve sekizyüzlü yıllardan başlayarak birçok avlak-ta özel yetiştirilmiş sülünler av öncesi araziye salınıyordu. Tepelik ve geniş ormanlık arazi-lerden oluşan bu bölgelerde hayvanlar uzun ve hızlı uçuşlar gerçekleştirirken, bu alanlarda yer alan ve normalde postaların arkalarına yerleştirildiği yüksek gövdeli bitki örtüsü de, hayvanların 35 metrelere varan yüksekliğe çıkmaları sonucunu doğuruyordu. Geleneksel bir “drive” alanında atış yapmak gerçekten zordur ve önleme atışlarının önemli avanslar-la (hayvanın oldukça önüne atarak), art arda seri atışların da çok hızlı serilerle (kısa ara-lıklarla) yapılmasını gerekli kılar. Bu nedenle atıcılardan her birinin beraberinde iki adet tüfek bulunur. Bir görevli silahlardan hazır olanı atıcıya sunarken, biraz önce ateşlen-miş olan diğerini doldurmaya koyulur. Birkaç saat içiaralık 1913 tarihinde çıkılan sürek avında vurulan 3.937 sülünden 1.000’den fazlası-nı bilfiil kendisi vurmuştur. Bu tür sürek avları günümüzde de yüksek sosyal sınıfların halen uygulamakta olduğu bir aktivitedir ve avcılar arasında direkt ve anında gerçekleşen karşı-laştırmalarda sadece nasıl ateş edildiği de-ğil, aynı zamanda neyle ateş edildiğine de bakılır. Sürek avında kullanılan tüfek çiftinin genelde çok yüksek imalat kalitesine sahip olması, sahibine her atışta diğeriyle aynı dü-zeyde bir tüfekle ateş ettiği güvenini vermesi açısından olduğu kadar, bu tüfeklerin diğer avcıların da hayranlığını çekebilecek, yani bir statü belirleyicisi olacak düzeyde estetiğe sahip olmaları bakımından da çok önemlidir.

BİR DEĞİL, İKİ TANRIÇA

İtalyan üretici Fausti son yıllarda çifte üretimi-ne giderek daha fazla önem vermeye baş-lamasıyla birlikte, İngiliz stili avcılığa hitap eden bir modeli de göz ardı etmek istemedi. Artık yerini giderek sağlamlaştıran bu seri “Dea” (İtalyanca “Tanrıça”) adını alıyor. Tan-rıçalar hep tek olur, ama bu tip sürek avı için iki tüfek gerekli olduğundan bu seride üretilen tanrıçalar “ikiz” olmak durumunda ve bu nedenle hep çift olarak üretiliyor ve buna uygun şekilde seri numarasıyla donatılıyorlar. Yani aynen sınırlı sayıda yapılan diğer lüks üretimi değil, aynı zamanda bu tip sürek avının tarihçesine bakıldığında nadiren kullanılmış olduğu görülen 20 numaranın tercih edilmiş olması. Böyle bir karar bir yandan sportif bir bakış açısı ve yaklaşımın söz konusu olduğunu gösteriyor, diğer yandan beraberinde daha sınırlı toleranslarla imalat yapmayı zorunlu kılıyor.

Yani hedef zorlu, ama üretici açısından elde edilen sonuç da bir o kadar tatmin edici: Fausti için özel olarak abs mal-zemeden üretilmiş, kenar kısımları deriden, üç adet kilidi olan şık bir çanta içinde sunulan iki adet göz kamaştırıcı çifte. Şimdi sözü kız kardeşleri Giovanna ve Elena ile birlikte bu projeye başından beri inanan Barbara Fausti’ye bırakalım: “Üretici kimliğiy-le her zaman bizim dünyamızda neler olup bittiğine dikkatle bakmaya çalıştık ve silah dünyası tutkunlarının son eğilimleri ya da beklentilerinin neler olduğunu merak ederek, mümkün olduğunda bu eğilimleri ilk yakala-yan olmanın veya kaçırmamanın yollarını aradık. Örneğin bu ikiz çifte veya küçük çap trendini yaka-ladığımızda olduğu gibi başarıya ulaştığımızda bundan gurur duyu-yoruz. Çünkü bizim için önemli olan sadece bir ürünü “satmak” değil. Bizler de av tutkunları olarak geniş bir kitleyle aynı düşünceleri, ortak duyguları paylaşmak istiyo-ruz ve bunu yapabildiğimizde za-ten o kitle bizi ödüllendiriyor”. Tutkuyla birlikte ticari açıdan uzun vadeli düşünmenin karışımından doğan çabalarını Barbara Fausti şu kelimelerle özetliyor: “Bir örnek vermek gerekirse, her çapa uygun kasalara sahip bir çifte imal etmek için makinelere, insanlara ve fikirlere önemli yatırımlar yapıldı.

Bu yatırımın geri dönmesi için yıllar gerekiyor, ama orası o kadar önemli değil. Önemli olan yaptığı işten keyif almak ve gurur duymak. Bir işi la-yığıyla yaptığımız ve ortaya güzel bir ürün çıkardığımız zaman, bunun ekonomik getiri-si ikinci plana düşüyor. Örneğin Dea Drive Edition ile pazarın çok küçük, diğer üreticiler tarafından burun bükülen veya girilmesi faz-la uğraştırıcı sayılan niş bir bölümüne hitap ediyoruz. Kökleri İngiltere’ye dayanan bu av türünü iyi anlayabilmek için elimizdeki zaten sınırlı olan boş vaktimizin bir kısmını avcı arkadaşlarımızla birlikte bu işin yerinde geçirdik ve drive avının inceliklerini, gerek-liliklerini öğrendik. Tüfeğe aktardığımız ilk fikirleri av sahasında edindik. Bunların başın-da ikisi farklı olan sabit şoklar geliyor. Bu işlem, tüfeği avcının teknik gereksinimlerine adapte ederek atışı kolaylaştırma düşüncesi-ne dayanıyor. Gitgide daha da globalleşen bir dünyada, bir üründen diğerine kültürel ve bölgesel alışkanlıkları fazla umursamadan, kaygısızca geçebilen yöneticilerin idaresin-deki büyük üreticilerin ve markaların yer al-dığı bir pazarda, biz, bir ürüne ruh katmanın ve eli taşın altına koymanın katma bir değer anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu da bazı heyecanların giderek yok olduğu işimizde fark yaratıyor”.

İKİZ ÇİFTELER

Fausti çifteleri bir de yakından inceleyelim ve tüfeklerin yan yana getirdiğimizde san-ki aynada yansıyan görüntülere benzeyen parçalarını gözden geçirelim. Bu çiftelerin ölçü üzerine ısmarlama yapılan dipçikleri İngi-liz stili, ama özel istek üzerine tabanca kabzalı dipçik modelleri de üreti-lebiliyor. Ahşap aksamın yüzeylerine işlenmiş tırtık-lardaki işçilik mükemmel, mercan rengindeki lastik dipçik tabanı ise silah-ların “klasik” karakterini tamamlıyor. Fausti tarafın-dan uygulanan özel yağlı yüzey işçiliği ve cila en ufak hataya yer ver-meyecek şekilde. Bu konuda Barbara Fausti şöyle konuşuyor: “Bir çift ikiz tüfeğe dipçik yapacak ağacı seçmek çok zor. Bütün estetik nosyonlardan önce, özel olarak seçilen ceviz ağacı yeterince bekletilmiş, kompakt yapıda ve bir de üstelik ikiz tüfekler söz konusu olduğundan damar yapısı itibarıyla birbirine çok benzer tipte olmalı.

Bu özellikleri bir araya getirebilmek için çoğu kez aynı ağacın aynı yerinden elde edilmiş kütükler kullanılıyor. Kasayı ahşap içerisindeki yuvasına monte ettikten sonra, birleşimin mükemmel olmasını engelleyebilecek ağaçtaki her türlü şişme ve çekme fenomenini devre dışı bırakmak için tüfek yaklaşık iki ay kadar bekletiliyor ve böy-lece ahşap aksam ile kasanın metal gövdesi arasında mükemmel bir süreklilik sağlanıyor. Son olarak kakma-işleme sanatı konusunda ustalarımızın uluslararası düzeyde birinci sı-raya yerleşmiş olduklarını hatırlatayım. Dea Drive ikiz çifteler için de zarif desenler tercih etmeye çalıştık. Kasanın göğüs kısmında ve kırma anahtarının dilinde yer alan sülün figü-rünü incelediğinizde kakma işçiliği kalitesi hakkında bir fikre sahip olursunuz”.Kasa ve ahşap parçaların profillerini ve bir-leşme noktalarını incelediğiniz zaman da mü-kemmel bir ustalığın eseri olduğunu fark ediyorsunuz. İşçiliğin her aşamasına büyük özen gösterilmiş. İkiz silahlardaki birleşim noktala-rında olması gereken boşlukların tolerans de-ğerlerinde en ufak farklılıklar olmaması için, üretim sırasında CNC tezgahlar eş zamanlı olarak kullanılmış, yüzey işçilikleri ise her zamanki gibi sadece el aletleri kullanılarak el işçiliğiyle yapılmış. Modifiye edilmiş Anson-Deeley tipi “boxlock” tetik grubu, çift tetikle çalıştırılan maşa yaylar-dan oluşuyor, ama istek üzerine seçmeli (se-lektörlü) tek tetik sistemi de monte edilebiliyor. Kilit sisteminde İngiliz tarzı ikili kilit mekaniz-ması öngörülmüş: Arkadaki tırnağın üzerinde merkezi bir takoz yer alıyor, geçme tipi ön tırnak (veya diş) ise kasanın içindeki yuvasına oturuyor. Kovan çıkartıcılar (ejektörler) uzun saplı otomatik tipte ve dönme önleyici prizma şeklinde (Fausti patentli). Bu sistem daha ve-rimli çalışmalarını ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

Açma anahtarı (ya da kırma manda-lı) üzerinde kakma işlemeler ve altın rengi bir taç figürü var. Tetik köprüsünün yanında kak-ma ustasının okunaklı imzası ve o çiftin (ikiz-lerin) seri numarası yer alıyor (Drive edition sınırlı sayıda ve 100 adet olarak üretilmiş). Üç metal alaşımlı özel çelikten namlular yek-pare gövdeli, üzerlerinde anti-röfle yüzeyli namlu şeridi ve pirinçten yapılma boncuk arpacık var. Şoklar, daha önce de belirttiği-miz gibi, sabit ve geleneksel tiptekilere göre sağ sol edilmiş (*/***); bunun nedeni bu tip sürek avında yapılan farklı atış şekline, yani avcıya doğru gelen bir ava karşı öne ve yukarıya doğru yapılan atışlara uyumlu olma-larını sağlamak. Bu şekilde, karşıdan havala-nan av görüldüğünde ve menzil dışındayken ilk namlu ona hizalanır, atı-cıdan 45-35 metre arası mesafede iken optimal atış noktası tespit edilmiş olur, ikinci namlu ise ge-nelde avın 35-20 metre mesafede ve tepede olduğu anda kullanılır.

TÜFEKLER ELDE DE BİREBİR AYNI

En ufak ayrıntılara kadar her noktanın kontrolden geçirilmesi ve kalite ga-rantisi ikiz tüfek olarak üretilen bu silahların her yönünü etkilemiş: Her ikisinin de tetik düşürme ağırlığı, dengesi, saç-ma dağılım (grupman) özellikleri, dipçik açıları bire bir aynı ve müşteriye özel ısmarlama üretilen bu tüfekler adeta birbi-rinin bir “klonu”. Barbara Fausti bu konuda şu açıklamaları yaptı: “İngilizler bir tüfek ile atıcı arasındaki denge sentezini ifade etmek için ‘to fit’ fiilini kullanıyorlar. İşte biz de ikiz tüfekleri-mizi üretirken bu kavramı referans alıyoruz”. Tüfeklerle ilk direkt temasımızda gözlerimizi kapayarak önce birini, sonra diğerini elimize alıp tartarak çekip çeviriyoruz: İzlenim aynı; omuza götürüp nişan aldığımızda da ikizlerin benzerliği şaşırtıcı derecede. Nitekim bu ben-zerlik atış testleri sonunda da kendi kendini onaylatıyor. Ne yazık ki atış denemelerini İn-giltere kırsalındaki güzel avlaklardan birinde değil, çok teknik ve izole bir atış tünelinde gerçekleştiriyoruz.

Atışlar sırasında iki tüfeğin verdiği tepkiler ve davranış tıpa tıp aynı, ni-tekim elde edilen grupmanlar da birbirinin aynısı. Bu da imalat kalitesine ve detaylara gösterilen olağan dışı özeni bir kez daha onaylıyor. Bir tüfekle diğeri arasında göze çarpar nitelikte farklılıklar bulabilir miyiz diye hedef kağıdında yaptığımız inceleme çaba-mızı boşa çıkarıyor. 35 metre mesafeden yaptığımız atış denemeleri, öncelikle uzun mesafeli atışlara yönelik olan ilk namluyla elde edilen grupmanın sıkı yapısını gözler önüne serdi ve Fausti teknik ekibi tarafından etüt edilerek geliştirilen rakor (geçiş) konisinin balistik verimliliğini kanıtlamış oldu. Her iki tüfeğin de omuza yansıttığı geri tepme efekti minimum, yumuşak (lineer) gelişiyor ve sert sarsıntılara yer vermiyor. Ağırlığı 2.750 gram kadar olan 20 kalibre bir tüfek için ger-çekten takdire şayan. Kısaca özetlersek, Fausti Dea Sl Drive “ikiz” tüfekler, sınırlı sayıda üretilen ısmarlama ve lüks ürünler olmaları dikkate alınarak değer-lendirilmesi gereken fiyatlarının hakkını sade-ce görüntü olarak değil, atış kalitesi olarak da veren çifteler. Pazarın sadece çok sınırlı gözde ve seçkin bir kesimine hitap eden bu ürün, lüksün yanı sıra üst düzeyde performans sunmayı da ihmal etmiyor. Nitekim bunu özellikle yurt dışından gelen ve 12 kalibrelik modellere yönelik olan yoğun talep de gös-teriyor. Tabii bu kalibre ortalama atıcı için daha uygun olmakla birlikte, sportif açıdan diğeri kadar keyif verici sayılmaz. Evet, yazımızı tamamlarken, İtalyan malı bu tüfekler sayesinde av çiftelerinde şıklık ve ge-lenekselliğin artık İngilizlerin tekelinde olma-dığını belirtelim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here